Kijk op financiën: positief resultaat

Door Henk Wijma, directeur financiën

Het exploitatieresultaat is € 481.000,- positief en dat is zelfs een fractie meer dan het begrote resultaat. Ondanks licht dalende tarieven heeft de organisatie met meer volume in uren, trajecten en dagen de taakstellende omzet gehaald met een behoorlijke beheersing van de kosten.

Structureel

In het jaar 2017 is een aantal structurele maatregelen getroffen, waaronder het terugdringen van de overhead (in de centrale functies en in het aantal VGE’s). Deze maatregelen hadden in 2018 het gewenst effect resulterend in een positief resultaat in zowel begroting als in de werkelijke exploitatie.

Begroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op een omzet van ongeveer € 26 miljoen. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van de werkelijke omzet van 2018: € 25 miljoen. Ter vergelijking: in 2016 was de werkelijke omzet € 21 miljoen. Ondanks de stijgende tendens in de omzet blijft de marge beperkt, de werkelijke marge over 2018 bedraagt 2% en de begrote marge 2019 bedraagt 2,4%. We streven naar een marge van 3% om eventuele risico’s in de bedrijfsvoering voor de langere termijn beter te kunnen opvangen.

Gezonde balans

Maatregelen blijven noodzakelijk voor de beheersing van de risico’s in de lopende exploitatie. Zo is bij een aantal VGE’s de schaal te klein om op termijn een financieel gezonde bedrijfsvoering te kunnen inrichten. LIMOR blijft als aanbieder van specialistische zorg en begeleiding wedijveren voor reële tarieven bij haar opdrachtgevers.
Er is sprake van een dalende tendens bij de tarieven voor Beschermd Wonen met daarbij een aanscherping van de eisen door de opdrachtgevers. Nu zijn deze opdrachtgevers nog de centrumgemeenten, maar vanaf 2021 worden de beschikbare middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Deze decentralisatie zal leiden tot nog meer diversiteit in producten met uiteenlopende tarieven en voorwaarden.

Targets

In de bedrijfsvoering is blijvend aandacht nodig voor dat wat er jaarlijks uiteindelijk onder aan de streep staat. Denk aan het halen van de targets door de begeleiders en aan het beheersen van het ziekteverzuim. Daarnaast hebben we voortdurend een juiste balans te vinden tussen de productie enerzijds en de inzet van de mensuren, zowel kwalitatief als kwantitatief bekeken.

Meer financiën

Meer informatie over bestuur, toezicht en bedrijfsvoering staan in ons online jaarverslag op https://www.limor.nl/folders-publicaties.